Het werkveld

De stedelijke waterketen is een maatschappelijke blikvanger. Met de sterke versnippering en regionale verschillen in governance, raakt de watersector een groot aantal organisaties. Dat maakt afstemming hoogst noodzakelijk.

In Nederland realiseren we het ons meestal pas als er iets mis gaat: de drinkwatervoorziening, de afvoer en verwerking van overtollig water (hemelwater, afvalwater) staan op kwalitatief zeer hoog niveau, dit alles tegen acceptabele kosten. Deze zogenoemde stedelijke waterketen is geïntroduceerd vanaf begin 20e eeuw. Belangrijke drijfveren waren en zijn de gezondheid voor mens en milieu (beheersen risico’s van infecties en van chemische stoffen) en een gecontroleerde afvoer van overtollig (hemel)water. Dit maakt ook dat de stedelijke waterketen bij uitstek een terrein is van professionals.

 

 

Nederland
+
Vlaanderen

EU

Populatie
(in miljoenen)

23

515

Waterverbruik (x109 m3 per jaar):

·Huishoudens

·Industrie (proces)

·Industrie (koelen)

1,0

0,8

5,6

20

100

85

Aantal
drinkwaterstations met capaciteit meer dan 1000 m3 per dag (x1000)

0,3

11

Aantal rioolwaterzuiveringen met capaciteit voor meer
dan 2000 inwonerequivalenten (x1000)

0,6

25

Leidingnet
drinkwater (x106 km)

0,18

3,6

Riolering
(x106 km)

0,18

2,2

Aandeel
huishoudens aangesloten op riolering en rioolwaterzuivering (%)

>95

80

Aandeel afkoppeling hemelwater bij rioolstelsels (%)

30

<10

Gemiddelde kosten voor

drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering, incl. riolering (€ per persoon per jaar)

230

<200

De stedelijke waterketen bedient huishoudens via een uitgebreid en fijnmazig netwerk van ondergrondse leidingen gebaseerd op een centrale drinkwatervoorziening en centrale afvalwaterbehandeling. Zakelijke afnemers (industrie, tuinbouw e.a.) zijn hierop aangesloten of hebben eigen voorzieningen. Het ‘stedelijke’ van de waterketen moeten we niet te letterlijk nemen: we denken eerder aan de totale urbane omgeving, inclusief bronnen voor watervoorziening, terreinen voor recreatie, landbouw en natuur. De tabel vat enkele kengetallen samen voor Nederland, Vlaanderen en de EU.

Wereldwijd is het belang van water groot in velerlei opzichten. Zo beschouwt het World Economic Forum een ‘water crisis’ als een van de drie grootste risico’s voor de komende jaren.

De stedelijke waterketen.

De stedelijke waterketen.

Onderzoek en innovatie

Bij KWH staan onderzoek, innovatie en valorisatie van kennis met betrekking tot de stedelijke waterketen centraal. We zien de stedelijke waterketen in een brede maatschappelijke context, de Water-Energy-Food nexus. De circulaire economie, gezondheid voor mens en milieu, biodiversiteit en burgerbetrokkenheid zijn kernbegrippen in veel van onze nieuwe initiatieven. Door al deze ontwikkelingen richt KWH zich in onderzoek en innovatie op de verbinding tussen technische en sociale governance-vraagstukken. Daarmee willen wij dienend zijn aan verdere verbeteringen in de stedelijke waterketen in binnen- en buitenland.

Maatschappelijke impact

Welke betekenis hebben de activiteiten van KWH op onze maatschappij en het milieu? Deze vraag haakt in op een bredere ontwikkeling die zich aftekent, namelijk de analyse van impact. In het bedrijfsleven wordt gemeten langs meerdere assen; naast financiën zijn dit thema’s die worden geduid als ESG: Environmental, Social and Governance factors. Gericht op kennisorganisaties zijn specifieke criteria ontwikkeld met als doel te monitoren hoe publieke en private maatschappelijke belangen worden gediend. We ontwikkelen een gepaste methodiek om de impact van ons handelen systematisch te kunnen rapporteren.