Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH. Dit gebeurt met oog voor het maatschappelijk belang waar KWH voor staat. De Raad bestaat uit vijf personen, die ieder vanuit een eigen achtergrond en waardevolle netwerken onze koers mede helpen bepalen.

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit de volgende leden:

ir._Pier_Nabuurs Pier Nabuurs
Voorzitter, lid Governancecommissie
Pier Nabuurs (M, 1949, NL) was tot 2011 CEO van KEMA. Hij was eveneens interim-voorzitter van de topsector Energie. De heer Nabuurs is benoemd per 1 juli 2014 en is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Relevante nevenfuncties:

 • Onafhankelijk adviseur en eigenaar van IIW (Independent Industry Watching)
 • Voorzitter benchmark Commissie Borssele
 • Voorzitter Bestuur STAK Curfs Logistics
drs._Erika_Marseille Erika Marseille
Lid, voorzitter Auditcommissie 
Erika Marseille (V, 1967, NL) is onafhankelijk adviseur jaarrekeningvraagstukken en heeft eerder diverse financiële functies in het bedrijfsleven vervuld. Mevrouw Marseille is benoemd per 1 juli 2014 en is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Relevante nevenfuncties:

 • Diverse functies als bestuurder, toezichthouder, onderzoeker of bindend adviseur
 • Lid bestuur Vereniging voor Jaarrekeningenrecht
 • Lid Raad van Advies van Wing Landschapsarchitecten
Arjen van Tunen
Lid, lid Auditcommissie
Arjen van Tunen (M, 1958, NL) is CEO van Keygene N.V..  De heer Van Tunen is per 1 juli 2020 benoemd tot 1 juli 2024.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid bestuur EuropaBio
 • Lid bestuur FoodValley NL
Lambert Verheijen
Lid, voorzitter Governancecommissie
Lambert Verheijen (M, 1954, NL) was tot zijn pensionering dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en was als zodanig voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De heer Verheijen is per 1 juli 2019 benoemd tot 1 juli 2023.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid bestuur Brabantse Waterschapsbond (NBWB) (tot 1 mei 2021)
 • Lid RvC Koninklijke Smals N.V.
 • Lid Q-team ‘Brainport Smart district’ (per 1 maart 2021)

Downloads

Reglement Raad van Commissarissen 2020
Rooster van aftreden per 1 juli 2020
Reglement Governancecommissie KWH 2020
Reglement Auditcommissie KWH 2020
Profielschets Raad van Commissarissen 2020