Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH. Dit gebeurt met oog voor het maatschappelijk belang waar KWH voor staat. De Raad bestaat uit vijf personen, die ieder vanuit een eigen achtergrond en waardevolle netwerken onze koers mede helpen bepalen.

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit de volgende leden:

Lambert Verheijen
Voorzitter, lid Governancecommissie
Lambert Verheijen (M, 1954, NL) was tot zijn pensionering dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en was als zodanig voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De heer Verheijen is per 1 juli 2019 benoemd tot 1 juli 2023, en herbenoemd tot 1 juli 2027.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid RvC Koninklijke Smals N.V.
 • Lid Q-team ‘Brainport Smart district’
 • Extern commissielid Raad voor de leefomgeving (tot 1 mei 2023)
 • Voorzitter klankbordgroep Windmolenpark Duurzame Polder
Marlies Sikken
Lid, voorzitter Auditcommissie
Marlies Sikken (V, 1976, NL) is als zelfstandig bestuurder en toezichthouder gevestigd en momenteel werkzaam als directeur van Windpark Krammer (sinds 1 april 2021) en directeur van SmartPort (sinds 13 juni 2022). Mevrouw Sikken is per 1 juli 2022 benoemd tot 1 juli 2026.
Relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter RvT Kwintes
 • Lid RvT en lid auditcommisie Nationaal Ouderenfonds
 Arjen van Tunen
Lid, secretaris; lid Auditcommissie
Arjen van Tunen (M, 1958, NL), gepensioneerd, was tot 15 juni 2023 CEO van Keygene N.V..  De heer Van Tunen is per 1 juli 2020 benoemd tot 1 juli 2024.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid bestuur FoodValley NL
 • AgriFoodTech Startup Mentor @ StartLife te Wageningen
 • AgriFoodTech Startup Mentor @ Biotope te Gent (België)
 • Mentorschap diverse AgriFood Startups
Renée Bergkamp
Lid, plv. voorzitter; voorzitter Governancecommissie
Renée Bergkamp (V, 1959, NL), gepensioneerd, was van november 2016 tot mei 2023 provinciesecretaris en Algemeen Directeur in de provincie Noord-Holland. Daarvoor was zij drie jaar directeur van de Vewin. Verder heeft zij verschillende functies als directeur en directeur-generaal vervuld bij de ministeries van Justitie en Veiligheid, LNV en EZK. Mevrouw Bergkamp is per 1 juli 2022 benoemd tot 1 juli 2026.
Relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter van het bestuur van SKAL
 • Voorzitter van de RvT van het Voedingscentrum
 • Lid van het Bestuur van de Dutch Milk Foundation
 • Onafhankelijk voorzitter StAK-ADW-CBS
 • Lid van de Adviesraad van de Animal Science Group van de WUR
 • Lid RvC Energie Beheer Nederland (EBN)

Downloads

Reglement Raad van Commissarissen 2020
Rooster van aftreden RvC KWH per 1 juli 2023
Reglement Governancecommissie KWH 2020
Reglement Auditcommissie KWH 2020
Profielschets Raad van Commissarissen 2020